Kredit- och uthyrningspolicy

Här kan du ta del av vår Kredit- och uthyrningspolicy. Den ger dig en helhetsbild av vad vi tittar på när vi gör en bedömning av om vi kan hyra ut en lägenhet till dig.

Inkomst

Inkomst i förhållande till den aktuella hyran

För att du ska kunna söka lägenhet hos oss behöver du ha god betalningsförmåga. Din inkomst måste vara regelbunden och ska före skatt uppgå till minst 3 gånger årshyran för den aktuella lägenheten. Är du ålderspensionär ska din inkomst uppgå till minst 2 gånger årshyran.

Som inkomst räknas

 • Inkomst av tjänst (lön)
 • Inkomst från eget företag
 • A-kassa (minst 150 ersättningsdagar kvar)
 • Inkomst av kapital
 • Studiemedel
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukersättning
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag och bostadstillägg

Vi räknar inte följande som inkomst

 • Barnbidrag
 • Etableringsstöd och etableringsersättning
 • Försörjningsstöd

Du ska kunna styrka din inkomst och dina eventuella bidrag

 • Har du inkomst av tjänst behöver vi ett anställningsintyg/anställningsavtal från din nuvarande arbetsgivare och kopior på dina tre senaste lönespecifikationer
 • Är du pensionär behöver du visa att du har utbetalning av pension
 • Har du bostadsbidrag eller bostadstillägg behöver vi en kopia på beslutet
 • Är du ensamstående förälder och har underhållsstöd behöver vi en kopia på beslutet
 • Om du studerar eller ska påbörja en utbildning behöver vi ett studieintyg för heltidsstudier
 • Är du föräldraledig behöver du visa att du har utbetalning från Försäkringskassan
 • Är du arbetslös kräver vi att du ska ha minst 150 utbetalningsdagar kvar.

Kreditriskbedömning

Vi gör alltid en ansvars- och kreditbedömning vid tecknande av nytt kontrakt

När du söker bostad hos SBF gör vi alltid en individuell ansvars- och kreditbedömning. Som underlag för kreditbedömningen tar vi en kreditupplysning. Vi ringer till Kronofogden och kontrollerar om det finns delgivningar på gång för obetalda skulder. Vi tar kontakt med tidigare hyresvärd för att få boendereferenser, förvissa oss om att du har betalat din hyra i tid och förvissa oss om att du inte har upprepade störningsärenden.

Vi gör alltid en ny ansvars- och kreditbedömning vid omflyttning

När du redan är hyresgäst hos SBF och vill söka annan lägenhet inom vårt bestånd gör vi alltid en ny ansvars- och kreditbedömning. Läs mer under rubriken omflyttning.

Vi gör alltid en ansvars- och kreditbedömning vid direktbyten

Läs mer under rubriken direktbyten mellan två hyresgäster.

Betalningsanmärkningar

Du kan inte tilldelas lägenhet om:

 • Du har blivit vräkt från tidigare boende
 • Du har en eller flera betalningsanmärkningar som avser tidigare obetald hyra
 • Du har en pågående skuldsanering

Betalningsanmärkningar kopplande till ditt boende

Har du betalningsanmärkningar som kan kopplas till ditt tidigare boende, exempelvis en eller flera betalningsanmärkningar som avser obetald el eller värme minskar det dina möjligheter att bli godkänd som hyresgäst hos oss.

Betalningsanmärkningar för konsumtion – individuell prövning

För övriga betalningsanmärkningar gör vi en individuell prövning, som en del av vår kreditbedömning. Trots att du har betalningsanmärkningar kan du godkännas som hyresgäst hos oss. Vi beaktar antalet betalningsanmärkningar, ålder, typ av betalningsanmärkning, storlek på skulden och tar hänsyn till om skulden har blivit betald.

Du kan efter den individuella prövningen godkännas som hyresgäst hos oss om du uppfyller övriga kriterier i vår uthyrningspolicy, om du har tillräcklig inkomst och inga upprepade störningsärenden för tidigare boende.

Säkerhet

Borgen

Efter SBFs individuella prövning kan du behöva komplettera med en säkerhet i form av en borgen. Saknar du möjlighet att komplettera med en borgen kan vi inte godkänna dig som hyresgäst.

Borgensmannen ska vara en närstående person med godtagbar inkomst uppgående till minst 4 gånger årshyran. Borgensmannen får inte ha några betalningsanmärkningar. Vi kontrollerar att borgensmannen inte har delgivningar på gång för obetalda skulder. Borgensåtagandet kan sägas upp med 9 månaders uppsägning men gäller alltid minst 2 år från kontraktstecknandet.

Vi kräver alltid borgen vid A-kassa och vid CSN-stöd.

Omflyttning

 • När du redan är hyresgäst hos SBF och vill söka ny lägenhet inom vårt bestånd gäller:
 • Du ska ha bott hos oss i minst 2 år
 • Lägenheten ska inte vara uppsagd
 • Uppsägningstiden är 3 månader
 • En ny ansvars- och kreditbedömning görs alltid
 • Du ska ha tillräcklig inkomst
 • Du ska ha betalt din hyra i tid
 • Samtliga hyror ska vara betalda
 • Du får inte ha upprepade störningsärenden
 • Du ska ha varit ansvarsfull och tagit väl hand om din nuvarande bostad
 • Besiktning av din nuvarande lägenhet görs alltid innan nytt kontrakt kan tecknas för den nya lägenheten
 • Om besiktningen visar på onormalt slitage och/eller skador som måste åtgärdas i din nuvarande bostad, ska fakturan för dessa åtgärder vara betald innan nytt kontrakt kan tecknas för ny lägenhet

Andrahandsuthyrning

Behöver man tillstånd för att hyra ut sin lägenhet i andra hand?

Det krävs alltid tillstånd från din hyresvärd eller hyresnämnden för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Information

Klicka på länken nedan för komplett information.
Uthyrning i andra hand av hyresbostäder

Faktablad:
Otillåten andrahandsuthyrning och handel med hyreskontrakt

Blanketter som avser andrahandsuthyrning finns på sidan blanketter.

Andrahandsuthyrning och tillstånd

Med andrahandsuthyrning menas att du som har ett förstahandskontrakt upplåter din lägenhet till någon annan för självständigt brukande. Har du ett förstahandskontrakt och godtagbart skäl har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. Kontakta oss för mer information om du vill hyra ut din bostad i andra hand.

Vi vill informera om att all andrahandsuthyrning oavsett omfattning kräver tillstånd. Det innebär att den som innehar förstahandskontrakt måste ha ett godkännande från hyresvärden om att få lov att hyra ut i andra hand. Olovlig andrahandsuthyrning både kortare och längre kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett godtagbart skäl för att hyra ut i andra hand. Bostadslägenheten får inte användas för annat ändamål än det avsedda.Det är heller inte tillåtet att ha inneboende i lägenheten som medför men för hyresvärden, exempelvis ett ökat slitage. Har du inhyst utomstående personer i lägenheten i sådan omfattning att olägenheter uppkommer kan kontraktet komma att sägas upp. Hyr du i andra hand och är osäker på om förstahandshyresgästen har tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

Vid ansökan eller frågor kontakta din orts uthyrare.

Antal personer som får bo i en lägenhet

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

En 1:a är anpassad för max 2 personer
En 2:a är anpassad för max 3 personer
En 3:a är anpassad för max 4 personer
En 4:a är anpassad för max 6 personer

Alla lägenheter som finns upplagda på hemsidan är sökbara

Om lägenheten finns på hemsidan går den att söka, dvs. du kan lägga till lägenheten i din intressekorg. Varje lägenhet finns publicerad på vår hemsida ett antal dagar beroende på efterfrågan på orten.

Vi gör ett urval och du kan erbjudas en visning av lägenheten

Erbjudande om visning skickas vanligtvis ut till 5-7 sökande som aktivt anmält sitt intresse för den lediga lägenheten.

 • När ett antal personer anmält sitt intresse för en lägenhet kallar vi några av dem till en visning via mejl eller telefon, vanligtvis 5-7 personer
 • Men vi kan även göra ett löpande urval för att erbjuda visning, var därför aktiv i ditt sökande
 • Söker du flera lägenheter hos oss kan du bli erbjuden visning till mer än en lägenhet
 • Du kan inte räkna med att bli erbjuden visning till alla lägenheter som du lagt i din intressekorg
 • Blir du kallad till visning och inte är intresserad meddela oss alltid för att annan sökande ska kunna erbjudas visning. Upprepade ej svar gör att du inte erbjuds ny visning

Är du intresserad av lägenheten måste du anmäla ditt intresse genom att tacka ja inom utsatt tid.

När lägenheten inte finns kvar på hemsidan är den inte sökbar

Har du sökt lägenheten finns den kvar i din intressekorg

 • Har du inte fått erbjudande om visning har du inte kommit med i första urvalet
 • Vi kan däremot erbjuda visning i flera olika omgångar, det finns fortfarande en chans att du kan erbjudas visning
 • Lägenheten är inte uthyrd förrän du fått ett sådant besked från oss
 • Har du inte fått besked på att lägenheten är uthyrd innebär det att uthyrningsarbetet pågår

Har du varit på visning och önskar hyra en lägenhet

Ska du kontakta uthyraren och tacka ja, gärna via mejl

 • Vi gör en ansvars- och kreditriskbedömning, läs mer under rubriken kreditriskbedömning.
 • Blir du erbjuden att hyra lägenheten kontaktar uthyraren dig på oftast på telefon och ibland på mejl

Våra telefontider är begränsade men mejla oss gärna så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan.

Korttidskontrakt

När det finns ett planerat renoveringsprojekt för lägenheten eller för hela eller delar av fastigheten hyr vi ibland ut lägenheter på korttidskontrakt utan besittningsskydd.

Korttidskontraktet kan ha en uppsägningstid från 1 till 3 månader. Det innebär att kontraktet kan sägas upp av både dig som hyresgäst och av oss som hyresvärd med 1 till 3 månaders uppsägningstid, beroende på vad som avtalats. Ditt kontrakt anger vilken uppsägningstid som gäller för den aktuella lägenheten.

Lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt hyrs ut utan besittningsskydd. Det betyder att du måste flytta om hyresavtalet sägs upp.

Lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och endast absolut nödvändiga reparationer kommer att utföras.

Vi kan inte säga exakt hur länge du kan bo i lägenheten på korttidskontrakt. När kontraktet tecknas har vi inte ett exakt startdatum för renoveringsprojektet. Boendetiden i en lägenhet med korttidskontrakt kan variera från ett par månader upp till några år.

policy

Letar du nytt boende?

Sök

Använd sökformuläret nedan för att söka på webbplatsen