Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att ditt hyresavtal hos oss har upphört. Din integritet är viktigt för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter som telefonnummer och E-postadress.

Personuppgiftsansvarig

Det är SBF Fonder AB, 556644-0870, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar själva eller som annat företag behandlar för vår räkning. Detta gäller för samtliga bolag inom koncernen, oberoende av vilket juridiskt bolag som är just din hyresvärd.

När du söker lägenhet hos oss

När du söker lägenhet hos oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du söker lägenheter hos oss. Om du inte önskar stå kvar som sökande kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi exempelvis uppgifter om din ekonomi, om din anställning och uppgifter om hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och från Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från de referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla dessa uppgifter. Personer med delgivningar och skuldsaldon hos Kronofogdemyndigheten erbjuds inte visning av lägenhet eller lokal.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysningar, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du söker lägenhet men inte uppfyller kraven i vår kredit- och uthyrningspolicy, och vi därför inte kan godta dig som hyresgäst, kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader från det att vi har gjort en prövning.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade uppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster i samband med att du gör en serviceanmälan till vår kundtjänst, för att tillhandahålla övrig service samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla våra tjänster och för att behålla en god hyresgästkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra kan marknadsföra produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Personuppgiftsbiträde

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter exempelvis hyresavtalet och beslut från socialnämnden. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial exempelvis betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Samtycke för behandling av känsliga personuppgifter

Vissa behandlingar av personuppgifter kan komma att kräva den rättsliga grunden samtycke (t.ex. behandling av känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa). Då kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan den påbörjas.

Denna personuppgiftspolicy är antagen den 23/5 2018 Vill du ha mer information eller invända mot behandlingen av personuppgifter kontaktar du oss på www.sbfboservice.se eller på telefon 0771-188220

Letar du nytt boende?

Sök

Använd sökformuläret nedan för att söka på webbplatsen